1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je podnikatel Lucie Adamová, Otaslavice 435, 798 06, IČ 10766391, zapsán v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Prostějova pod Č.j.: PVMU 46571/2021 30 Sp. značka: OŽÚ 1567/2021 ze dne 14.4.2021 (dále jen „správce“). 

1.2. Adresa pro doručování a kontaktní údaje jsou: Lucie Adamová, Otaslavice 435, 798 06, e-mail: adamova.lucie@post.cz, telefon: 737 017 460.

1.3. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

2.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré Vaše nákupy zboží prostřednictvím e-shopu provozovaného na webovém portále www.eshop.lusyadams.cz.

2.2. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo nebo Vaše uživatelské jednání při prohlížení či nákupu zboží v našem e-shopu a v případech Vámi uděleného souhlasu i další osobní údaje jako např. datum narození.  

2.3. Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”).  

2.4. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

 

3. Účel zpracování osobních údajů 

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a provádění dalších cílených aktivit pro zvyšování Vašeho uživatelského komfortu, zahrnující kromě jiného individualizaci nabídky produktů a služeb, zařazení zákazníka do segmentu, cílení reklamy, oslovení za účelem získání zpětné vazby. 

3.2. Správce používá v rámci zvyšování kvality svých služeb, personalizace nabídky a reklam, analýzy návštěvnosti a pro analytické účely tzv. soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

4. Zpracování osobních údajů 

4.1. Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta k zajištění prodeje produktu: 

- osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (prodej produktu); 

- kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa); 

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy. 

- objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem.  

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro řešení případných reklamací či jiných Vašich nároků z titulu odpovědnosti za vady dodaného výrobku.  

Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

4.2. Osobní údaje, které může správce zpracovávat se souhlasem klienta: 

4.2.1. Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník našeho e-shopu. Touto registrací získáváte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat, dále být informován o stavu stavu vyřizování Vaší objednávky, o aktuálních nabídkách a spotřebitelských soutěžích, našich produktech a službách a budete mít přístup do archivu svých objednávek.  

4.2.2. Chcete-li se zaregistrovat a mít svůj uživatelský účet, musíte se zaregistrovat prostřednictvím svého jména, příjmení, poštovní adresy, telefonního čísla, své e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla. 

4.2.3. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a zákazníkem je poskytnutí těchto Vašich osobních údajů zcela dobrovolné. Vaše osobní údaje uvedené v tomto odstavci nejste povinen správci poskytnout a tyto nejsou podmínkou pro vytvoření objednávky s výjimkou osobních údajů nutných pro doručení zboží. Jejich poskytnutí je předpokladem pro řádné plnění smlouvy a nutným předpokladem pro spravování Vašeho uživatelského účtu.  

4.2.4. Zákonným důvodem pro zpracovaní osobních údajů dle tohoto odstavce je udělení Vašeho souhlasu s tímto zpracováním dle čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR.

4.2.5. Mezi osobní údaje zpracovávané podle této části patří nad rámec údajů uvedených v čl. 5.1.:  

- historie nákupu a procházení našich webových stránek – tyto údaje zpracováváme z důvodu, abychom Vám poskytli individualizovanou nabídku našeho zboží, abychom Vás mohli zařadit do příslušného zákaznického segmentu a mohli tak lépe cílit reklamu našeho zboží dle Vašich zájmů a preferencí; 

4.2.6. Takto udělený souhlas můžete kdykoli písemně odvolat jednou z forem uvedených v čl. 10 těchto Podmínek.  

4.3. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

5. Zdroj osobních údajů  

Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás jako zákazníka při poskytnutí služby (zákazník poskytuje osobní údaje, které správce potřebuje pro dodávku objednaného zboží) nebo v souvislosti s registrací, případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.  

 

6. Doba uložení osobních údajů 

Vaše osobní údaje nezbytné pro vytvoření objednávky budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let. Po uplynutí těchto lhůt budou Vaše osobní údaje vymazány. Ostatní osobní údaje (e-mail, telefon, datum narození, pokud jej vyplníte, pohlaví, pokud jej vyplníte, historie komunikace) budou uchovávány po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.  

 

7. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám 

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě.

  

8. Přístup zákazníka ke svým osobním údajům

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi správce zpracovává, si klient může ověřit v sekci Váš účet.  

 

9. Práva zákazníka 

9.1. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Máte možnost obrátit se na správce na e-mailové adrese lusy.adams@seznam.cz, kde vám budou poskytnuty informace, jak můžete uplatnit své případné dotazy nebo námitky na zpracování osobních údajů.  

9.2. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů: 

- e-mailovou zprávou na: lusy.adams@seznam.cz, 

- písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: Lucie Adamová, Otaslavice 436, 798 06

9.3. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

10. Závěrečná ujednání 

10.1. Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. těchto Podmínek.   

10.2. Zatržením checkboxu „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“ na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí a že je v celém rozsahu akceptuje.  

10.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách. 

10.4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

10.5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.9.2021